Privacy verklaring

Het bestuur van de Brugrunners hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de volgende tekst over het privacy beleid bij de Brugrunners  willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het bestuur van de Brugrunners houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;

–       Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

–       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als bestuur van de Brugrunners zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–       Administratieve doeleinden;

–       Communicatie over de vereniging en/of uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–       Het aanmeldformulier van de Brugrunners (op onze website)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–       Voornaam;

–       Tussenvoegsel;

–       Achternaam;

–       Geboortedatum;

–       Telefoonnummer;

–       E-mailadres;

–       Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–       Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de “niet actieve lijst”  administratie voor maximaal 2 jaar.

Verwerking omgang met Foto´s

Gedurende een wedstrijd/training of andere activiteiten van onze club worden soms foto´s gemaakt en geplaatst op onze website. Op deze foto´s kunnen personen herkenbaar in beeld zijn. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken. De geplaatste foto´s op de website van de Brugrunners zullen wij dan meteen verwijderen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft is alleen voor gebruik binnen de Brugrunners en wordt NIET aan derde verstrekt. 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–       Alle personen die namens de Brugrunners (het bestuur) van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

–       Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten, het systeem waarin de gegevens zijn vastgelegd worden door de Webmaster beheerd en beveiligd.

–       We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

–       Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of te verwijderen uit ons systeem.
Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

De Brugrunners
Wielrenpad 2 in Spijkenisse
secretariaat@debrugrunners.nl